Ana Sayfa
Yönetmelik

Yönetmelik

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Kuruluş ve Dayanak
Madde 1- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi d/2 bendi uyarınca Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi” adı ile bir merkez kurulmuştur.
Amaç
Madde 2- Merkezin amacı, Türklerle Ermenilerin tarihsel ilişkilerini incelemek ve aralarındaki kültürel etkileşimi tesbit etmek, özellikle bazı çevrelerce gündeme getirilen sözde soykırım hakkında araştırma yapmak, belgeleri ortaya koymak, yayınlamak ve bugünkü Türk-Ermeni milletleri arasındaki dostluk düşüncesine katkıda bulunmaktır.
Görevleri
Madde 3- Merkez 2 nci maddede yazılı amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Türk-Ermeni ilişkileri ile ilgili araştırmaların yapılmasını sağlamak,
b) Türk-Ermeni ilişkileri ile ilgili bir ihtisas kitaplığı ve arşiv oluşturmak,
c) Yukarıda amaç kısmında belirtilen konularda konferanslar, seminerler, her türlü ilmi toplantılar düzenlemek,
d) Uluslararası alanda bu konu ile ilgili yayınları takip etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek,
e) Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak,
f) Türk-Ermeni ilişkileri ile ilgilenen her düzeydeki öğretim elemanlarına yardımcı olmak, aralarındaki fikir alışverişini ve ilmi dayanışmayı sağlamak.
Organlar
Madde 4- Araştırma Merkezinin organları şunlardır:
a) Müdür
b) Genel Kurul
c) Yönetim Kurulu
Müdür
Madde 5- (Değişik: RG 3/3/2005-25744)
Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.
Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir tane müdür yardımcısı seçebilir ve Rektörün bilgisine sunar. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği yardımcısı ya da Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.
Genel Kurul
Madde 6- a) Sakarya Üniversitesi’nde görev yapan tarihçi öğretim elemanları ile Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim elemanlarından meydana gelir. Müdür Yardımcısı Kurulun tabii üyesidir.
b) Genel Kurula Müdür başkanlık eder.
c) Genel Kurul, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bir yıl önceki işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planını görüşür, Yönetim Kuruluna 3 üye seçer.
Yönetim Kurulu
Madde 7- (Değişik: RG 3/3/2005-25744)
Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ve konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.
Kadrolar
Madde 8- Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.
Yürürlük
Madde 9- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10- Bu yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.